خبرنامه

جهت دهی و اثر بخشی اتاق فکر

پیمایش به پایین
سیدحسام سید حسینی قهه
سیدحسام سید حسینی قهه
یک
 • نام مستعار:
  حسینی
 • محل اقامت:
  ایران
 • شهر:
  اصفهان
 • سن:
  53

ژانویه 18, 2023

14:32

سیدحسام سیدحسینی قهه

جهت‌دهی و اثربخشی هیأت اندیشه ورز

مراقب باشيد چيزي را از قلم نيندازيد

اهميت شناخت

            تاكنون كتابها و مقاله‌هاي بسياري در خصوص شناخت به تحرير درآمده و انديشمندان بسياري از شناخت صحبتها كرده‌اند. لكن گفتار اينجانب در خصوص شناخت؛ شناخت استعدادهاست، اين مبحث نيز از مباحث خداشناسي است كه اینجانب توجه به كمالات انساني را مورد اهميت مي‌دهم چرا كه تمام ابزار و وسايل بدون كمالات انساني اهميت خاصي ندارد، مگر اينكه ابزار و وسايلي مي‌شوند ماية دردسر بشر، اما اگر كمالات انساني اهميت داده شوند همين ابزار و وسايل مي‌شوند مايه تعالي بشر. اينجاست كه مديريت سرمايه، براي دست يافتن به كمالات انساني خود را نشان مي‌دهد.

آري! مديريتي كه سرمايه‌هاي مستعد انساني و هر آنچه را كه در خصوص نيل به اين كمالات براي بشر مرتبط است را در برمي‌گيرد؛ نقش مسؤوليت پذيري بشر به عرصه ظهور مي‌رسد مسؤوليت پذيري كه مشوق «تعاونوا علي‌البر و التقوي و لاتعاونوا علي‌الاثم و العدوان» (بايد در نيكوكاري و تقوي با يكديگر همكاري كنيد و نه در گناهكاري و دشمني) را به همراه دارد. مسئوليت پذيري كه ظرفيتها را براي نيل به همين كمالات بررسي مي‌كند و هر ظرفيتي را به جاي خود به آن نقش مي‌دهد و با مديريتي مدبرانه ظرفيتها را افزايش مي‌دهد تا همه در كنار هم در آرامش و رفاه زندگي نمايند. و نيازهاي مادي و معنوي بشر به سهولت رفع گردد؛ آن چنان اين مديريت مدبرانه است كه همه را به مسئووليت پذيري در قبال يكديگر متوجه مي‌نمايد.

مديريت مدبرانه :

            عدم شناخت علماء، مسؤولان و كارگزاران هر ملتي به نعمتها و الطاف خداوند و عدم شناخت به راهكارهاي اساسي و عدم احاطه بر محيط، باعث عدم ايجاد ارتباط و اطلاع‌رساني بين عموم و به كارگيري نيروهاي مستعد و توانمند در ايجاد فضايي صميمانه و باصفا بين افراد آن ملت مي‌گردد. بنابراين، جهت برطرف نمودن چنين معضلاتي به اتحاد و يكپارچگي علما، مسؤولان و كارگزاران هر ملتي نياز است كه با عنايت به معيارهاي انساني فضايي مناسب براي استفادة بهينه از نعمتها و الطاف خداوند براي همگان فراهم گردد.

            اين اتحاد نيز بدون علم و مديريت مدبرانه به زمان و امكانات ميسر نيست. آري! علم و مديريتي كه سرمايه‌هاي مادي و معنوي را جهت رفع نابساماني‌ها و تعليم و تربيت در عرصه‌هاي مختلف زماني و مكاني داشته باشد تا آنجا كه همه علاوه بر اينكه به خويش، خويشان خود توجه دارند به همسايه و همنوعان خود نيز توجه داشته باشند، اين مرام تا آنجايي پيش مي‌رود كه معيارهاي انساني و كمالات رأس همة امور قرار مي‌گيرد. آري! هنگامي كه زمينة دست يافتن به كمالات در خويش، خويشان، همسايه و همنوعان معيار اصلي باشد؛ اينجاست كه همه با همديگر برادر و خواهر هستند. و زمينة شكوفايي استعدادهاي بالقوه در همگان به منصة ظهور ميرسد.

            آري! برادر و خواهر شما كه ميخواهيد نفعي و خيري به خويش، خويشان، همسايه و همنوعان خود برسانيد راه آن شناخت معيارها و كمالات انساني است.

برنامه‌ريزي مدبرانه :

            برنامه‌ريزي را مي‌توان به چند مقطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم نمود (اساس برنامه‌ريزي مدبرانه) «ان الله مع الصابرين».

عواملي كه در برنامه‌ريزي نقش دارند را مي‌توان به چند دسته تقسيم نمود و هر كدام، راهبردي در برنامه‌ها و امور روزمرة هر فرد، اجتماعي و… (در كل جوامع بشري) نقشي اساسي داشته باشند. طي دوره‌هايي بخشي از آنها را براي شما بيان ميكنم؛

ـ نقش تعليم و تربيت در برنامه‌ريزي (تعليم و تربيت محوري اساسي و كلي در همة امور)؛

ـ نقش منابع و ذخاير در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش اولينها در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش مبدأ و مقصد در برنامه‌ريزي؛

ـ تقش ديدنيها، شنيدنيها، گفتنيها و… در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش ساعات شبانه روز، هفته، ماه، سال و… در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش فرصتها و لحظه‌ها در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش تدوين برنامة تحصيلي، مسؤوليتهاي فردي، اجتماعي و… (خانه، مدرسه و…) در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش والدين، عالمان، مسؤولان، تدوين برنامههاي گوناگون (برنامه‌هايي كه در مسير زندگي با آنها در ارتباط هستند) در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش نيازهاي فردي، اجتماعي و… در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش امنيت فردي، اجتماعي و… در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش دوستان و نزديكان در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش محافل و مجالس در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش وسايل و امكانات در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش درك مفاهيم و مطالب در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش پيشگيري از بيماريها و امراض در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش درمان بيماريها و امراض در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش معيارها و كمالات انساني در برنامه‌ريزي ؛

ـ نقش پراكندگيها در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش نظم در برنامه‌ريزي؛

ـ نقش مديريت دررنامه‌ريزي؛

ـ نقش خودشناسي در رنامه‌ريزي؛

ـ نقش محيط شناسي در برنامه‌ريزي؛

البته، شما نيز با تحليل، مباحثه، تحقيق، ابتكار و خلاقيت مي‌توانيد، از موارد فوق

بهره‌مند گرديد.

حسینی، نظام هدفمند،صفحه3۰-33

بازدیدها: 51

نوشته شده در هیأت اندیشه ورز
یک دیدگاه بنویسید
© تمامی حقوق محفوظ می باشد.
ایمیل: info@bahosseini.ir
ارسال پیام
ارسال پیام